buchberg: (Rube - Cheers)
[personal profile] buchberg
Når jeg har kysset dig og sagt farvel,
mærker jeg savnet af dig.
Jeg er alene – fortæller mig selv,
du føler det samme som jeg.

I nat har jeg kun drømt om dig,
det var så smukt og skønt.
Jeg drømte, at du var her hos mig,
og jeg kyssede dig ømt.
Vi dansed' sammen kind mod kind,
jeg strøg dit mørke hår
og hviskede en hel masse ting,
som kun du og jeg forstår.

Men når jeg vågner, er drømmen forbi,
og du er langt væk fra mig.
Gid jeg ku' ønske den drøm med dig i,
så ville jeg hviske til dig:

I nat har jeg kun drømt om dig,
vi dansed' brudevals,-
og stjernestøv fra tusinde stjerner,
det smykkede din hals.
Vi dansede i månens skær
i nattens dybe ro.
Og måneskinnet digtede stille
et elskovs-digt for to.Datoen er sat til 19. september 2011.
Hvor er det vildt! Jeg skal giftes! :o
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

buchberg: (Default)
Thomas Buchberg

March 2011

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223 242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios